Az Exclusive Gifts Kft. Általános Szerződési Feltételei


1. Exclusive Gifts Kft.
1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az Exclusive Gifts Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Csáktornya utca 9. I. em. 10., cégjegyzékszám: 0109355754) által, vagy annak nevében adott valamennyi ajánlatra, valamint az Exclusive Gifts Kft. és egy másik fél („Vevő”) között létrejövő valamennyi szerződésre és az azokhoz kapcsolódó jogügyletekre vonatkoznak, amelyek esetében az Exclusive Gifts Kft. viszonteladói tevékenységet folytat,terméket szállít, illetve nyújt.
1.2. A Vevő saját általános feltételei nem alkalmazhatók, azokat kifejezetten elutasítjuk.

2. Szerződéskötés
2.1. A szóbeli ajánlatok és kötelezettségvállalások csak azután és abban az esetben kötelezőek az Exclusive Gifts Kft.-re nézve, ha azokat az Exclusive Gifts Kft. írásban megerősítette. Valamennyi, az Exclusive Gifts Kft. által vagy annak nevében nyújtott ajánlat kötelezettség nélküli, hacsak erről írásban másként nem nyilatkozott. Ha a Vevő elektronikus úton ajánlatot vagy elfogadást tartalmazó nyilatkozatot küldött az Exclusive Gifts Kft.-nek, a szerződést létrejöttnek kell tekinteni, amennyiben az Exclusive Gifts Kft. a Vevő nyilatkozatát elektronikusan visszaigazolta.

3. Árképzés
3.1. Az árak a termékek/szolgáltatások típusán és körén alapulnak az Exclusive Gifts Kft. árjegyzékeiben („Árjegyzékek”) feltüntetett adatoknak megfelelően. Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
3.2. Az Exclusive Gifts Kft. a szerződés létrejöttét követően és a szállítás előtt jogosult módosítani a szerződéses árakat az önköltségi ártényezők emelkedése (pl. valutaárfolyam-ingadozás, a nyersanyagárak és/vagy bérköltségek emelkedése vagy bármely kormányzati intézkedés) esetén, ha azokra a szerződéskötés után, de a szállítás előtt került sor.

4. Szállítás
4.1. A teljesítés módja - a felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a Exclusive Gifts Kft.  általi megbízott külsős fotárszolgálat. A 3. pontban szereplő rendelkezések ellenére kis mennyiségű Termék szállítása esetén felárat kell felszámítani. A kis mennyiség és a felár pontos meghatározását az Árjegyzékek tartalmazzák.
4.2. A Vevő köteles átvenni a leszállított termékeket/szolgáltatásokat a termék átadásának illetve a szolgáltatás nyújtásának időpontjában, valamint az Exclusive Gifts Kft-nek erre megfelelő lehetőséget kínálni és vele együttműködni.
4.3. Ha a Vevő visszautasítja az átvételt, elmulasztja a tájékoztatás vagy utasítások adását, illetve egyéb módon nem működik közre a termék/szolgáltatás átvételében, az Exclusive Gifts Kft. jogosulttá válik arra, hogy a Vevő költségére és kockázatára megtegyen bármely szükségesnek ítélt intézkedést (pl. harmadik személy általi tárolás). Ez azonban nem érinti az Exclusive Gifts Kft. azon jogát, hogy a vételárat vagy a kikötött díjat követelje, vagy a termékeket/szolgáltatásokat harmadik személynek leszállítsa, illetőleg nyújtsa. Az Exclusive Gifts Kft. követelheti, hogy a Vevő térítse meg az ilyen esetben felmerülő többletköltségeit és kárát.
4.4. Az Exclusive Gifts Kft. által kitűzött határidők és szállítási idők csak javasolt időpontok, és nem tekintendők lényeges időpontoknak. Ha a termék/szolgáltatás szállítása, illetve nyújtása késedelmet szenved, tekintet nélkül arra, hogy az Exclusive Gifts Kft. előzetesen tájékoztatta-e a Vevőt, az Exclusive Gifts Kft. teljesítését késedelmesnek kell tekinteni, és kötelezettségei teljesítésére ésszerű haladékot kap. A módosított határidő elmulasztása esetén a Vevő csak abban az esetben válik jogosulttá a szerződés felmondására, ha a termék szállítására vagy a szolgáltatás nyújtására addig az időpontig egyáltalán nem került sor. Az Exclusive Gifts Kft. nem tartozik felelősséggel a késésből származó következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és/vagy az üzleti tevékenység megszakadásából eredő károkat is.
4.5. Az Exclusive Gifts Kft. a megrendelések részteljesítésére is jogosult. Részteljesítés esetén az Exclusive Gifts Kft. jogosult külön számlázni az egyes részleteket.
4.6. Az Exclusive Gifts Kft. külön tételként felszámíthatja a csomagolás költségeit. Csomagolóanyag visszavételére nincs mód. Ha azonban az Exclusive Gifts Kft. jogszabály és/vagy egyéb előírás értelmében köteles visszavenni a csomagolóanyagot, a visszavétellel vagy feldolgozással összefüggő költségeket a Vevő viseli.

5. Nyomdaipari termékek
5.1. Ha az Exclusive Gifts Kft. a Vevőtől nyomdaipari termék („Nyomdaipari termékek”) előállítására kap megrendelést, a Vevő köteles az Exclusive Gifts Kft-nek ésszerű megítélés szerint jó minőségű, közvetlenül reprodukálható anyagot biztosítani.
5.2. Az ilyen Termékek gyártása előtt az Exclusive Gifts Kft. kizárólag abban az esetben köteles nyomdai proofot („Proof”) átadni a Nyomdaipari termékekről, ha arról a felek a szerződéskötéssel egyidejűleg írásban kifejezetten megállapodtak. Ilyen esetben az Exclusive Gifts Kft. köteles a Vevőnek jóváhagyásra Proofot küldeni. A Vevő a Proof kézhezvételét követő 24 órán belül köteles az Exclusive Gifts Kft-t annak elfogadásáról vagy elutasításáról tájékoztatni.
5.3. A Nyomdaipari termékek Prooftól való csekély eltérése, ideértve többek között a színárnyalatot, a logókat és/vagy a méreteket is, az Exclusive Gifts Kft. részéről nem minősül hibának.
5.4. Amennyiben az Exclusive Gifts Kft. és a Vevő megállapodnak egy szállítási határidőben, akkor a határidőt meg kell hosszabbítani a Vevőnek a Proof elkészítésére vonatkozó kérése és a Proof Vevő általi jóváhagyása között eltelt időszakkal. A Proof a Vevő részéről jóváhagyottnak tekintendő, ha a Vevő a Proof kézhezvételét követő öt munkanapon belül nem élt kifogással.
5.5. Az Exclusive Gifts Kft. a Nyomdaipari termékekkel kapcsolatos feladatok mindennemű költségét (külön) számlázza a Vevőnek, kivéve, ha erről írásban ettől eltérően állapodtak meg.
5.6. Az Exclusive Gifts Kft. jogosult a megrendelésben közölt mennyiségnél 5%-kal többet vagy kevesebbet szállítani a Nyomdaipari termékekből, és azt a Vevőnek számlázni.

6. Textilipari termékek
6.1. Ha az Exclusive Gifts Kft. olyan textilipari termékekre kap megrendelést, amelyeknek például a színét, típusát és méretét a Vevő határozza meg („Textilipari termékek”), a Vevő az ilyen Termékekből mintát („Minta”) rendelhet. A minta megrendeléséről a Vevőnek és az Exclusive Gifts Kft-nek előzetesen vagy a szerződés megkötésekor írásban kell megállapodniuk. A Vevő a Minta kézhezvételét követő 24 órán belül köteles az Exclusive Gifts Kft-t az elfogadásról vagy elutasításról tájékoztatni.
6.2. A Textilipari termékeknek a Mintától való csekély eltérése, ideértve többek között a színt, a méretet és/vagy a logókat is, az Exclusive Gifts Kft. részéről nem minősül hibának.
6.3. A Minta a Vevő részéről jóváhagyottnak tekintendő, ha a Vevő a Minta kézhezvételétől számított öt munkanapon belül nem élt kifogással.
6.4. A 11. cikkben meghatározott rendelkezések ellenére nem fogadható el egyetlen olyan esetleges követelés sem, amely szerint a Vevőnek szállított Termékek nem felelnek meg a szerződésben rögzítetteknek, ha a Vevő Mintát rendelt, és azt a 6.2. és a 6.3. bekezdés értelmében jóváhagyta.
6.5. Az Exclusive Gifts Kft. a Textilipari termékekkel kapcsolatos feladatok mindennemű költségét külön számlázza a Vevőnek, kivéve, ha arról írásban ettől eltérően állapodtak meg.

7. Fizetés
7.1. A Vevő köteles a számlákat a számla keltét követő 30 napon belül kifizetni. A Vevő nem jogosult levonásra, a fizetések felfüggesztésére és ellentételezésre.
7.2. Az Exclusive Gifts Kft. törvényes vagy szerződéses jogainak sérelme nélkül a fizetés nem tekinthető teljesítettnek a Vevő által, és az Exclusive Gifts Kft. valamennyi követelése azonnali hatállyal követelhetővé válik, ha a Vevő a 7.1. pontban feltüntetett fizetési határidőn belül nem fizetett ki bármely esedékes összeget. Emellett az Exclusive Gifts Kft. az elmaradt összeg után a törvényes (kereskedelmi szerződésekben alkalmazott) kamat 2%-kal növelt összegére jogosult az első késedelmes naptól a teljes kifizetés napjáig.
7.3. Ha a Vevő a számla kiállításától számított hét napon belül nem tesz megalapozott írásbeli észrevételt a számla összegére, az összeg jóváhagyottnak tekintendő.
7.4. Ha a Vevő elmulasztja az időben történő fizetést, a Vevő köteles viselni minden, a követelés peren kívüli kielégítése érdekében ténylegesen felmerülő indokolt (inkasszó) költséget, ideértve az adósságbehajtó ügynökségek, végrehajtók és ügyvédek költségeit is, amely költségek legalább a teljes tartozás 15%-át teszik ki, de összegük legalább 200.000 (kettőszázezer forint) (Áfa nélkül). Ez nem érinti az Exclusive Gifts Kft-nek a törvény vagy a jelen Általános feltételek szerinti jogait.
7.5. A Vevő köteles megfizetni az Exclusive Gifts Kft. olyan jogi eljárás során felmerült minden költségét, amelyben teljes vagy jelentős mértékben a Vevőt elmarasztaló ítélet született. E költségek közé értendők a szakértői, végrehajtói, ügyvédi és egyéb költségek.

8. Alkalmasság
8.1. A szállított termékek súlyuk, méretük, számuk, színük, koncentrációjuk, összetételük és fajsúlyuk tekintetében 5%-kal eltérhetnek a szerződésben rögzített mértéktől.
8.2. Az elkészített minták és makettek kizárólag iránymutató jellegűek. A Vevő semmilyen jogot nem formálhat az Exclusive Gifts Kft. katalógusaiban és/vagy egyéb reklám vagy promóciós anyagaiban szereplő illusztrációkra és közlésekre hivatkozva.

9. Engedélyek stb.
9.1. A termékeknek/szolgáltatásoknak az Exclusive Gifts Kft. általi szállításához és az Exclusive Gifts Kft. kötelezettségeinek teljesítéséhez adott esetben szükséges minden engedély, hozzájárulás, jogosultság stb. időben és megfelelő formában történő beszerzése a Vevő feladata, saját költségére és saját felelősségére.

10. Tulajdonjog fenntartása
10.1. A termék/szolgáltatás tulajdonjoga a teljes fizetendő összeg kiegyenlítését követően száll át a Vevőre. A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos kockázat a leszállítás pillanatában száll át a Vevőre.
10.2. Mindaddig, amíg a termék/szolgáltatás tulajdonjoga át nem száll a Vevőre, a Vevő nem jogosult a Termékek elzálogosítására, illetőleg azokra vonatkozóan harmadik személyre semmilyen jogot nem ruházhat át.
10.3. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartása alá eső, szállított Termékeket gondosan és az Exclusive Gifts Kft. felismerhető tulajdonaként tárolni. Egyúttal köteles ezeket a termékeket megfelelő módon biztosítani. A Vevő az Exclusive Gifts Kft. első kérésére köteles az Exclusive Gifts Kft-nek a Vevővel szembeni követelései további biztosítékaként zálogba adni minden biztosításon alapuló követelését.
10.4. Ha a Vevő elmulasztja teljesíteni az Exclusive Gifts Kft-vel szembeni bármely kötelezettségét, vagy az Exclusive Gifts Kft. alapos okkal feltételezi, hogy a Vevő a jövőben nem lesz képes eleget tenni az említett kötelezettségeinek, az Exclusive Gifts Kft. jogosult újra birtokba venni a szállított Termékeket, amelyekre a tulajdonjog fenntartása vonatkozik, anélkül azonban, hogy ez korlátozná a további kártérítési igényekre való jogát. A Vevő köteles együttműködni. A Termékek visszavételével kapcsolatos valamennyi költséget a Vevő viseli.

11. Reklamáció
11.1. A Vevőnek a leszállításkor ellenőriznie kell, hogy a termék/szolgáltatás megfelel-e a szerződésben előírtaknak. Ha a Vevő a szerződésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt a leszállítást követően azonnal, írásban, az indokok megjelölésével jelzi az Exclusive Gifts Kft. felé. A Vevő a hiba vagy hiányosság feltárásától számított két napon belül köteles tájékoztatni az Exclusive Gifts Kft-t minden nem látható hibáról, de mindenkor két napon belül attól a naptól számítva, hogy a Vevő az ilyen hibákat tőle ésszerűen elvárható módon felfedezhette volna.
11.2. Miután a Vevő átadta reklamációját az Exclusive Gifts Kft-nek, a Vevő köteles teljes körűen együttműködni az Exclusive Gifts Kft-vel a panasz megalapozottságának vizsgálatában. Ha a Vevő reklamációja alaptalannak bizonyul, a vizsgálat költségeit a Vevő köteles viselni.
11.3. Ha az Exclusive Gifts Kft. megállapította a hibát vagy hiányosságot, amelyről a Vevő kellő időn belül értesítette, az Exclusive Gifts Kft-nek saját belátása szerint ki kell cserélnie a hibás Termékeket, adott esetben a hiányzó Termékeket le kell szállítania, vagy a hibás árucikk után felszámított összeget részben vagy egészben jóvá kell írnia, vagy vissza kell fizetnie. Ha az Exclusive Gifts Kft. úgy dönt, hogy a vételárat teljes egészében vagy részben jóváírja vagy visszatéríti, akkor a Vevő először köteles visszajuttatni a hibás Termékeket az Exclusive Gifts Kft-nek.
11.4. A Vevő semmilyen körülmények között sem támaszthat igényt az Exclusive Gifts Kft-vel szemben, ha a Termékeket szállítás után teljesen vagy részben felhasználták, kezelték vagy feldolgozták, vagy egyéb Termékekbe beolvasztották.
11.5. A szerződés felmondására vonatkozó igény vagy jog érvénytelenné válik, a) ha az értesítésre a 11.1. bekezdés alapján késedelmesen kerül sor, vagy b) a szállítás után 12 hónappal (elektronikai alkatrészt nem tartalmazó termékek esetében 6 hónappal).

12. Vis maior
12.1. Amennyiben a leszállítás vis maior okán egyáltalán nem, vagy csak részben lehetséges, akkor az Exclusive Gifts Kft. jogosult a szállítás elhalasztására. Amennyiben a fenti időszak a 3 hónapot meghaladja vagy meg fogja haladni, akkor az Exclusive Gifts Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a szerződés felfüggesztésére vagy felmondására.
12.2. Az Exclusive Gifts Kft. részéről „vis maior” eseménynek minősül többek között minden olyan körülmény, amelynek következményeként a szerződésszerű teljesítés nem várható el ésszerű időn belül az Exclusive Gifts Kft-től. E körülmények közé tartoznak a szállítási problémák, az Exclusive Gifts Kft. szállítóinak bármilyen teljes vagy részleges késedelme, az Exclusive Gifts Kft. által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett bármely harmadik személy teljes vagy részleges késedelme, valamint a korlátozó kormányzati intézkedések (ideértendő bármilyen szükséges engedély sikertelen megszerzése), bármely közüzemi vállalat szolgáltatásában bekövetkező kimaradás vagy megszakítás, a nyersanyagok, félkész vagy késztermékek szállításának kiesése, megszakadása vagy leállása, valamint minden olyan körülmény, amelyek bekövetkeztét az Exclusive Gifts Kft. ésszerű módon nem láthatta előre, és nem befolyásolhatja.

13. Felelősség
13.1. Az Exclusive Gifts Kft. csak a saját szándékos kötelezettségszegése vagy súlyos gondatlansága miatt keletkezett károkért, valamint a 11.3. pontban szereplő esetekben tehető felelőssé.
13.2. Az Exclusive Gifts Kft. nem tartozik felelősséggel a következményes károkért és az elmaradt haszonért.
13.3. A Vevő köteles teljes mértékben kártalanítani az Exclusive Gifts Kft-t harmadik személyek minden olyan követelése tekintetében, amely a Vevőnek szállított Termékekkel vagy a részére nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos.

14. Szolgáltatásnyújtás
14.1. Ha az Exclusive Gifts Kft. a szerződéshez kapcsolódóan nyújt Szolgáltatásokat, köteles „a jó gazda elvárható gondosságával” eljárni. A Exclusive Gifts Kft. nem vállal garanciát a nyújtandó Szolgáltatások eredményére.
14.2. Ha a nyújtott vagy nyújtandó Szolgáltatásokkal kapcsolatos – idejében benyújtott – panasz jogos, az Exclusive Gifts Kft. köteles saját belátása szerint a hibát kijavítani, a Szolgáltatásokat (teljesen vagy részben) újból biztosítani, vagy a Szolgáltatásokkal összefüggésben felszámított összeget teljesen vagy részben jóváírni az adott helyzet ésszerű megítélése alapján, vagy azt teljesen vagy részben
visszafizetni.
14.3. A nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések legkésőbb az azok biztosításától vagy tervezett
biztosításától számított öt munkanapon belül, illetve jogszabály vagy a szerződés értelmében ennél korábban érvényüket vesztik.
14.4. A 13. cikkben rögzített rendelkezések az Exclusive Gifts Kft. által nyújtandó vagy bármely, általa már nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos mindennemű felelősségre is vonatkoznak. Ennek megfelelően a 13.1. bekezdés 11.3. bekezdésre való hivatkozása a 14.2. bekezdésre való hivatkozásnak tekintendő.

15. Szellemi tulajdonjogok
15.1. Az Exclusive Gifts Kft. kijelenti, hogy a termék/szolgáltatás szállításával/nyújtásával a legjobb tudomása szerint nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogát. Az Exclusive Gifts Kft. által vagy a nevében átadott szoftverek, rajzok, specifikációk, know-how és egyéb információk szellemi tulajdonjoga és szerzői joga az Exclusive Gifts Kft-t illeti meg. Az Exclusive Gifts Kft. írásbeli engedélye nélkül a Vevő nem másolhatja le az Exclusive Gifts Kft. szoftvereit, rajzait, specifikációit, know-how-ját és egyéb információit. A Vevő köteles az Exclusive Gifts Kft-től kapott információkat és know-how-t szigorúan bizalmasan kezelni, és ezeket az információkat és know-how-t az Exclusive Gifts Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek nem adhatja át. Továbbá a Vevő ezeket az információkat és know-how-t kizárólag az írásban rögzített esetekben, a jelen Általános feltételek szerinti szerződés alapján használhatja fel.
15.2. A Vevő a rajzokat, szoftvereket, nyomdai kliséket, sablonokat, eszközöket stb. és a velük gyártott árucikkeket az Exclusive Gifts Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül abban az esetben sem másolhatja le, ha azok gyártására a Vevő együttműködésével vagy költségére került sor, és azokat kizárólag írásban rögzített módon, a jelen Általános feltételek szerinti szerződés alapján használhatja fel. Minden sablon, eszköz stb. az Exclusive Gifts Kft. tulajdonában marad, még ha azokat a Vevő megrendelése alapján gyártották is, és/vagy a gyártási költségeket a Vevőnek számlázták is. Ha a jelen Általános feltételek szerinti szerződés teljesítése során szellemi termék tulajdonjoga merül fel és/vagy keletkezik, az Exclusive Gifts Kft-t illeti meg, és azt a Vevő a szükséges mértékben átruházza az Exclusive Gifts Kft-re.
15.3. A Vevő köteles kártalanítani az Exclusive Gifts Kft-t harmadik személyek minden olyan követelésének vonatkozásában, amely a Vevő specifikációja alapján gyártott Termék vagy az általa nyújtott Szolgáltatás előállításával, szállításával/ teljesítésével és felhasználásával / igénybevételével összefüggő, szellemi termékek tulajdonjogának megsértéséből származik. A kártalanítás akkor is érvényes, ha az Exclusive Gifts Kft-nek meglévő árucikket vagy munkát kell a Vevő megbízásából módosítania.

16. Visszahívás
16.1. A Vevő teljes együttműködéséről biztosítja az Exclusive Gifts Kft-t arra az esetre, ha az Exclusive Gifts Kft. bármilyen okból úgy dönt, hogy egyes értékesített termékeket/szolgáltatásokat visszahív a piacról, vagy figyelmeztető üzenetet küld a vevőknek és/vagy a végfelhasználóknak a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban („Visszahívás”).
16.2. A Vevő köteles az Exclusive Gifts Kft. első kérésére eladni és visszaszállítani az összes raktáron lévő terméket az Exclusive Gifts Kft-nek a Visszahívás keretén belül hozott döntése alapján. Ezért a Vevőt a részére felszámított ár után kártérítés illeti meg.
16.3. A Vevő köteles az Exclusive Gifts Kft-nek minden információt kellő időben megadni ahhoz, hogy az Exclusive Gifts Kft. időben értesíthesse a vevőket és/vagy a végfelhasználókat a Visszahívásról.
16.4. A Vevő köteles üzleti tevékenységét oly módon szervezni, hogy lehetővé tegye az előző bekezdésekben említett információk közlését. Erre vonatkozólag az általános termékbiztonságról szóló rendelkezések az irányadóak.

17. Felfüggesztés és megszűnés
17.1. Ha a Vevő az Exclusive Gifts Kft-vel szembeni bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az Exclusive Gifts Kft. feltételezi, hogy a Vevő a jövőben nem teljesíti kötelezettségeit, és az Vevő az Exclusive Gifts Kft. első felszólítására nem tud megfelelő biztosítékot adni kötelezettségeinek teljesítésére, az Exclusive Gifts Kft. - törvényes jogainak sérelme nélkül - jogosult felfüggeszteni a Vevővel kötött szerződés(ek) – további – teljesítését, illetve azokat teljesen vagy részben felmondani. Ez a jog és hatáskör az alábbi események tekintetében is mindenkor megilleti az Exclusive Gifts Kft-t: a Vevő üzleti struktúrája vagy vállalkozásának vezetősége megváltozik, árucikkeit lefoglalták, kérelmezi a kifizetések felfüggesztését, fizetésképtelennek nyilvánítják, vagy bármely más módon elveszíti a vállalat eszközei feletti szabad rendelkezés jogát, felszámolás alá kerül, a Vevő elhalálozik, vagy vállalata megszűnik. A Vevő nem jogosult felfüggeszteni [az Exclusive Gifts Kft-vel kötött szerződés(ek) – további – teljesítését].

18. Alkalmazandó jog és jogviták
18.1. Valamennyi, az Exclusive Gifts Kft. és a Vevő között létrejött szerződés esetén a magyar jog alkalmazandó.